แชร์เว็บนี้

องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ถือเป็นองค์กรสำคัญที่ทำหน้าที่ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในแต่ละสาขา วิชาชีพ สถาบันฯได้นำร่องในการรับรององค์กรฯทั้งภาครัฐและเอกชน ในทุกภูมิภาคภายใต้หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของ บุคคลตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สคช.ร่วมงาน BIBB Congress 2018 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนากำลังคนในเวทีโลก

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมงานสัมมนาที่จัดขึ้นโดย Federal Institute of Vocational Education and Training (BIBB) หรือ BIBB Congress 2018 กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน ระหว่างวันที่ 7- 8 มิถุนายน 2561

อ่านต่อ