สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)

BE PROFESSIONAL ที่นี่มืออาชีพ

แชร์เว็บนี้

วิดีโอ

องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ถือเป็นองค์กรสำคัญที่ทำหน้าที่ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในแต่ละสาขา วิชาชีพ สถาบันฯได้นำร่องในการรับรององค์กรฯทั้งภาครัฐและเอกชน ในทุกภูมิภาคภายใต้หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของ บุคคลตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันฯ

กิจกรรม

Professional in Rail Industry มืออาชีพด้านระบบราง
Assessor Day ผู้ตรวจผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ของประเทศไทยก้าวสู่สากล
การพัฒนาการศึกษาเอกชนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
"Stakeholder Engagement กับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ"
SITEMAP