บริการ

TPQI-NET

____________________

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำระบบบริการข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ TPQI-Net เพื่อรองรับบริการข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถรองรับการดำเนินงานตามนโยบาย สคช. ที่สอดรับกับความต้องการใช้งานในปัจจุบันที่มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 และ พรบ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เพื่อให้การบริการการสะดวกรวดเร็วมากขึ้น พร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรที่ชาญฉลาด (Smart) มุ่งมั่นในการให้บริการอย่างมืออาชีพ (Professional)

 

บริการสมัครเข้ารับการประเมิน จำนวน 241,351 คน

บริการองค์กรรับรองที่ขึ้นทะเบียนกับระบบ TPQI-NET จำนวน 327 องค์กร

 

สำหรับบุคคลทั่วไป

 

สำหรับองค์กรรับรอง

 

สำหรับผู้ประกอบการ