มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

ต.ค.

สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์

03.10.2564
30,416 View

การออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นเน้นในเรื่องความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการรวมความคิดใหม่รวมทั้งเทคโนโลยี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ใช้สอย มีรูปแบบ ลูกเล่นเฉพาะตัว การออกแบบผลิตภัณฑ์มีอยู่มากมายหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่เลือกนำมาออกแบบพัฒนา ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์มากมาย ที่ต้องการการพัฒนาและถูกสร้างให้เหมะสมกับการดำเนินชีวิต แต่ในโลกที่เปลี่ยนไปทำให้การออกแบบต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆร่วมด้วยมากมายนอกจากความสวยงาม ความแปลกใหม่ ยังคงต้องศึกษาเรื่องวัสดุ วิธีการ สภาพแวดล้อมและการออกแบบเพื่อมวลชนดังนั้นเราจึงควรมีมาตรฐานในการออกแบบหรือพัฒนาการออกแบบให้มีมาตรฐานมากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์

https://tpqi-net.tpqi.go.th/tpqi-industrialInfo/detail/78