ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมนั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย OFOS และคณะพัฒนาระบบและฐานข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ พร้อมหนุนอบรม 1 หมู่บ้าน 1 เชฟอาหารไทย ได้ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ

15.03.2567
382 View

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมนั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย OFOS และคณะพัฒนาระบบและฐานข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ พร้อมหนุนอบรม 1 หมู่บ้าน 1 เชฟอาหารไทย ได้ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และรองประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านอาหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ซึ่งมีนายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมเห็นชอบแนวทางขับเคลื่อนโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 เชฟอาหารไทย เพื่อ Soft Power อาหารไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งนำเสนอโดยเชฟชุมพล แจ้งไพร ประธานคณะอนุกรรมการฯ ด้านอาหาร ซึ่งมุ่งสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจเพื่อประเทศไทย มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยจัดให้มีการลงทะเบียนผู้ที่สนใจผ่านกองทุนหมู่บ้าน เข้าร่วมการอบรมเพิ่มทักษะทางด้านอาหารอย่างเข้มข้น ตั้งเป้าปีแรกมีผู้ได้รับการอบรมผ่านออนไซต์ 10,000 คน ซึ่งมีการประสานงานอาชีวศึกษา 70 แห่งทั่วประเทศรองรับการอบรม ส่วนระบบออนไลน์แบ่งเป็น 3 หลักสูตรใหญ่ คือหลักสูตรเพื่อการทำกินดี ทำขายได้ มีหลักสูตรการเรียนการสอนมากกว่า 500 หลักสูตร ขณะที่หลักสูตร MBA Chef ที่กลุ่มนี้จะเพิ่มทักษะความรู้ด้านการบริหาร และอีกหลักสูตรคือการเป็นเจ้าของร้านอาหาร ที่จะให้เจ้าของกิจการมาเป็นผู้สอนเทคนิคการทำร้านต่างๆ ทั้งนี้หลักสูตรการเรียนการสอนจะเทียบเคียงตามมาตรฐานอาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งจัดทำหลักสูตรอิงตามมาตรฐานสากล ผู้เรียนยังสามารถเก็บหน่วยสมรรถนะเพื่อสะสมการเรียนรู้และสามารถเทียบเคียงกับการศึกษาได้ในอนาคต ขณะผู้ที่เรียนออนไซต์ซึ่งมีความเข้มข้น ผ่านหลักสูตรของ THACCA ต้องผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐาน/ สมรรถนะตามที่หลักสูตรกำหนด โดยผู้อบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจาก THACCA OFOS ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมจากกรมอนามัย พร้อมทั้งผลักดันสู่การมีงานทำให้ได้ไม่น้อยกว่า 5,000 คน และที่เหลือยังเป็นแรงงานทักษะฝีมือด้านการประกอบอาหารไทย ซึ่งนายสุรพงษ์ ระบุเป็นโครงการของอุตสาหกรรมด้านอาหารเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ เพื่อผลักดันนโยบาย Soft Power อย่างแท้จริง

ที่ประชุมยังมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ 6 คณะ ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ คณะอนุกรรมการจัดทำมาตรการและสิทธิประโยชน์ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและกำกับติดตามการดำเนินโครงการ คณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและฐานข้อมูล และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย OFOS ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย OFOS และคณะพัฒนาระบบและฐานข้อมูล มีหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการรวบรวและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและการส่งเสริมพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ จัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการตลาด ข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับกระแสซอฟต์พาวเวอร์ภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสำรวจและรวบรวมข้อมูลผู้บริโภค กำหนดแนวทางพัฒนาระบบหรือแพลตฟอร์มสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูล ส่งเสริมการรวบรวม พัฒนา และจัดทำข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นต้น

ขณะที่คณะขับเคลื่อนนโยบาย 1 ครอบครัว 1 ทักษะซอฟต์พาวเวอร์ (OFOS) จะกำหนดแนวทางการพัฒนระบบลงทะเบียน OFOS เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย โดยต้องมีการประเมินเพื่อวัดทักษะความสามารถและจัดหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมได้มาตรฐาน ได้คุณภาพเป็นที่ยอมรับ และตรงตามความต้องการและศักยภาพของผู้ลงทะเบียน เพื่อกต่อยอดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และขยายโอกาสได้ในอนาคต

ที่ประชุมยังเห็นชอบจัดตั้งอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์สาขาต่างๆ ประจำจังหวัด และเห็นชอบแนวทางการจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2024 โดยเตรียมจัดขบวนพาเหรดสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย ในวันที่ 11 – 15 เมษายน 2567 บริเวณถนนราชดําเนินกลางและท้องสนามหลวง โดยจะเริ่มกิจกรรมสงกรานต์ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1-21 เมษายน 2567 ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ