มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

เม.ย.

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

03.04.2563
33,445 View

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสารอันตรายเป็นปัญหาที่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม ภูมิอากาศที่แปรปรวน และชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ด้วยมลพิษที่เกิดขึ้นเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตของประชาชน ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น เช่น ปัญหาฝุ่นPM 2.5 อากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย จึงทำให้ทั่วโลกและประเทศไทยเล็งเห็นปัญหาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานนี้จึงจำเป็นต้องใช้บุคคลที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถในการดำเนินการ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันมลพิษแพร่กระจายไปสู่สิ่งแวดล้อม ดังนั้นมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งยวด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีทักษะความสามารถตรงตามสมรรถนะการทำงานอย่างแท้จริง และการันตีความเชี่ยวชาญในอาชีพ เพิ่มคุณค่าของงานและคน เพื่อก่อเกิดการดำเนินงานอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/EVM