ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

สคช. ร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เปิดตัวมาตรฐานอาชีพสาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และงานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม รองรับการใช้พลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน

02.04.2567
645 View

สคช. ร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เปิดตัวมาตรฐานอาชีพสาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และงานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม รองรับการใช้พลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน

2 เมษายน 2567 ณ ห้องออดิทอเรียม สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำคณะผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และสาขางานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ซึ่งจัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อเป็นเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำคัญของการให้การรับรองบุคลากร ในสาขาอาชีพดังกล่าว โดยมี นางสาวพนา สุภาวกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์กร ทำการแทนรองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน ท่ามกลางตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องในสาขาพลังงานและพลังงานทดแทน

นางสาวจุลลดา ได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อความสำคัญของมาตรฐานอาชีพ เพื่อยกระดับกำลังคนของประเทศโดยระบุว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพสำหรับคนในอาชีพ ที่จะช่วยยกระดับสมรรถนะให้กับแรงงานที่หลุดจากภาคการศึกษาให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาชีพ ขณะที่ผู้ที่จะก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน ก็จะสามารถวัดได้ว่าเราอยู่ตรงไหนของอาชีพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สคช. เป็นหน่วยงานที่ให้คุณวุฒิกับคนในอาชีพ หรือปริญญาอาชีพ โดยมีกรอบคุณวุฒิกำหนดความสามารถไว้ 8 ระดับ เป็นกลไกสำคัญที่สามารถเชื่อมโลกของการศึกษา และโลกของอาชีพเข้าไว้ด้วยกัน ผ่านการสั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดเวลาในสายงาน ที่สามารถเทียบโอนการสั่งสมสมรรถนะไปสู่ภาคการศึกษาได้ ด้วยระบบการวัด การประเมิน เพื่อยืนยันว่ามีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะกลับสู่ภาคการศึกษา หรือเพื่อก้าวไปสู่ระดับตำแหน่งงานที่สูงขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน มาตรฐานอาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ถูกส่งต่อไปยังสถานศึกษา โดยเฉพาะ สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ไปปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกัน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ที่จบจากหลักสูตรที่ได้รับการรับรองหลักสูตรดังกล่าว ได้วุฒิการศึกษา และรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพไปพร้อมกัน ขณะที่สถานประกอบการ ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้นำมาตรฐานอาชีพไปจัดทำเป็น In House Training เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ นำไปสู่การยกระดับตำแหน่งงานที่สูงขึ้นต่อไป 

นอกจากนี้ยังมีปาฐกถาพิเศษ จากนายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ Powering the Future : EGAT’s Pioneering Approach to Renewable Energy Intergration” และการเสวนาในหัวข้อ มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านพลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับกำลังคนด้านอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า โดยมีนางสาวโอมิกา บุญกัน ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นตัวแทนสถาบัน ในการเสวนา พร้อมกับ ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจอเกล้าธนบุรี ดร.ไพโรจน์ ภานุกาญจน์ SVP-Innovation บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และนายปัญญา พ่วงลา วิศวกรระดับ 11 ผู้ช่วยผู้ว่าการบำรุงรักษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมในการเสวนา

สำหรับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน โดยในปี 2563 ได้ร่วมกันจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า ต่อมาปี 2564 กฟผ. เป็นองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาดังกล่าว พร้อมขยายขอบข่ายการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ในสาขาระบบส่งพลังงานไฟฟ้า และสาขางานผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ จนกระทั่งปี 2566 ได้เดินหน้าจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับ 4-5 ผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าต่อเนื่องในระดับ 5 ขณะที่ในสาขางานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าของกังหันลม และอุปกรณ์ทางกลของกังหันลม ในระดับที่ 5 เพื่อรองรับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ