กระดานสนทนา

กระดานสนทนา

ความแตกต่างระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

2023-02-02 09:48:31
537 View
โดย ชลลดา อัมรินทร์

สอบถามค่ะว่า ขอบเขตการทำงาน บทบาท อำนาจหน้าที่  กลุ่มเป้าหมาย หรือเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง ระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความแตกต่างกันอย่างไร

  • ความคิดเห็นที่ 1
    01/03/2566 16:08 โดย TPQI Admin

    สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้ง 2 หน่วยงานมีเป้าหมายเดียวกัน คือพัฒนากำลังแรงงานของประเทศนำไปสู่การจ้างงานกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พร้อมผลักดันให้กำลังแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมหรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าคุณวุฒิทางการศึกษา รวมถึงการผลักดันให้คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นที่ยอมรับในระบบการจ้างงานทั้งภาครัฐและเอกชน

    ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะมีการเชื่อมโยง มาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ในอาชีพใดบ้าง เช่น รายละเอียดสมรรถะ วิธีการประเมิน หรือทดสอบให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผ่านการทดสอบ ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสมรรถนะจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพด้วย นอกจากนี้ยังมีแนวทางผลักดันให้ผู้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสามารถยื่นขอรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสมรรถนะได้ ซึ่งจะได้มีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อกำหนดรายละเอียดการดำเนินงานต่อไป