มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

มิ.ย.

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

21.06.2559
22,753 View

อาชีพบริหารงานบุคคลมนุษย์มีความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบันและเป็นอาชีพที่มีมาอย่างยาวนาน เนื่องจากปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ปัจจัยสำคัญคือ “ทรัพยากรมนุษย์” ต้องมีศักยภาพสูง ดังนั้นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์การที่มีพนักงานจำนวนมากที่จะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่มีอยู่สามารถสร้างผลงานแก่องค์การผ่านการใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ  นักทรัพยากรมนุษย์จึงต้องพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายให้สมบูรณ์ ในปัจจุบันผู้ประกอบอาชีพฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีทั้งในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) เป็นกระบวนการวางแผนและจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับงาน และใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่นั้นให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ รวมถึงการดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าเหล่านั้น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่กับองค์การ ในปริมาณที่เพียงพอ และเรียนรู้พัฒนา เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับการเติบโตขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในโลกปัจจุบัน การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ จึงเป็นแรงผลักให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สู่การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีลักษณะบูรณาการเข้ากับการจัดการองค์การและกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ ซึ่งการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคลจึงมีความสำคัญในการกำหนดและสร้างสมรรถนะที่พึงประสงค์ให้กับกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ  สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/HRM