บริการ

การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพโดยสถานประกอบการ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนทำให้หน่วยงานที่ผลิตและพัฒนากำลังแรงงานยากที่จะดำเนินการตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีความเชื่อมั่นว่าสถานประกอบการทุกแห่งมีกระบวนการพัฒนาพนักงานของตนเองที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศไทยให้ตรงตามความต้องการได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถทำให้กำลังแรงงานเหล่านั้นกลายเป็นแรงงานที่มีคุณภาพของสถานประกอบการและประเทศไทยได้

สถานประกอบการ ที่มีระบบการพัฒนาบุคลากรให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการทำงานอย่างเป็นมาตรฐาน สมควรได้รับการต่อยอดให้บุคลากรนั้น ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเคียงกับคุณวุฒิการศึกษาได้ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีเครื่องยืนยันความรู้ในวิชาชีพนั้นๆ ไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ หรือในการศึกษาได้ โดยการรับรองร่วมกันระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานของท่าน

** “สถานประกอบการ” ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือธุรกิจอย่างอื่นที่ได้มีการจดทะเบียนพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ หรือตามกฎหมายอื่นซึ่งมีลักษณะเดียวกันในประเทศและต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานของรัฐด้วย

*** ปัจจุบันมีสถานประกอบการที่ดำเนินการร่วมกันแล้วกว่า 30 แห่ง***