ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

"สคช. ร่วมหารือ ปปส. และเครือข่าย สร้างวินสีขาว วินมอเตอร์ไซค์มืออาชีพ ห่างไกลยาเสพติด"

12.03.2567
850 View
"สคช. ร่วมหารือ ปปส. และเครือข่าย สร้างวินสีขาว วินมอเตอร์ไซค์มืออาชีพ ห่างไกลยาเสพติด"
วันที่ 8 มีนาคม 2567 นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมนายพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษา โครงการพัฒนาสุขภาวะ ความปลอดภัยในการทำงาน และภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง พื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม Command Center สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง โดยมี นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุม พร้อมเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และกลุ่มอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง อาทิ นางภรณี ภู่ประเสิรฐ ผู้อำนวยการสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นายเฉลิม ช่างทองมะดัน นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักอนามัย ผู้แทนสำนักเทศกิจ สังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ป.ป.ส.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนส่งเสริมสุชภาพ (สสส.) มูลนิธิรักษ์ไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดำเนินโครงการพัฒนาสุขภาวะความปลอดภัยในการทำงาน และภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง พื้นที่กรุงเทพมหานคร
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้นำเสนอภารกิจของสถาบันฯ พร้อมแนะนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาการจัดส่งอาหาร อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ ระดับ 3-4 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในส่วนของ
- ความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ
- ยกระดับและสร้างโอกาสในสังคม
- สร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน
ปัจจุบันมีอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างแจ้งในระบบ ประมาณ 86,000 คน ซึ่งหากมีมาตรฐานอาชีพ พร้อมมีสิทธิ์ประโยชน์ให้ ก็จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับอาชีพนี้ โดยเฉพาะการสร้างและให้รางวัลวินต้นแบบ ด้านจิตอาสาและช่วยเหลือสังคม พร้อมภูมิคุ้นกันด้านยาเสพติดในชุมชนอีกด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ