ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ-ศูนย์คุณธรรม สานต่อความร่วมมือ “มืออาชีพ คู่คุณธรรม” ตอกย้ำความเข้มแข็งของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

19.04.2567
678 View

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ-ศูนย์คุณธรรม สานต่อความร่วมมือ “มืออาชีพ คู่คุณธรรม” ตอกย้ำความเข้มแข็งของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

วันที่ 19 เมษายน 2567 ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม จรดปากกาลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ เพื่อร่วมกันการพัฒนาและส่งเสริมองค์กรคุณธรรม และการรับรององค์กรคุณธรรมในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. กับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) หรือ ศคธ. โดยมี นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางเมธินี เทพมณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒศูนย์คุณธรรม และคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน ร่วมแสดงความยินดี และเป็นสักขีพยาน 

นายพิสิฐ กล่าวว่า สคช. มีองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพแล้วกว่า 330 แห่ง และมีองค์กรที่ทำหน้าที่ ให้บริการฝึกอบรมแล้ว 10 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งองค์กรทั้งสองประเภทมีจุดประสงค์เดียวกัน คือการพัฒนากำลังคนในอาชีพให้มีมาตรฐานและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและสมรรถนะ เพื่อให้กลุ่มคนที่ผ่านการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเหล่านั้นสามารถนำทักษะ ความรู้ ความสามารถไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาประเทศได้ ดังนั้นการนำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้ จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับคุณวุฒิวิชาชีพ และยังส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายเป็นองค์กรคุณธรรมต่อไป

นางสาวจุลลดา ระบุว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการต่อยอดการร่วมกันสร้างกระบวนการรับรองให้กำลังคนมีทักษะ ความสามารถ และมีคุณธรรมควบคู่กัน ซึ่ง สคช. พร้อมจะนำมาตรฐานคุณธรรมสอดแทรกไปในทุกมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้องค์กร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เกิดความตระหนักรู้ด้านคุณธรรม สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ตามสาขาวิชาชีพที่ สคช. ให้การรับรอง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาทั้งระดับบุคลากร และระดับองค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้น นับเป็นการส่งสัญญาณคุณธรรมให้เกิดกับทุกคน ทุกอาชีพ ด้วยการส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นับเป็นต้นแบบ ในการเดินหน้าพัฒนากระบวนการรับรอง เพื่อรองรับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อสะท้อนวัฒนธรรมของคนในองค์กร ซึ่งจะสามารถพิสูจน์ได้ว่า หลังจากนี้ คุณธรรมจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้ และเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อันจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบอาชีพ ในทุกสาขาอาชีพ ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพต่อไป


ที่ผ่านมาในช่วงปี 2563-2566 ทั้ง 2 หน่วยงานได้มีความร่วมมือในการพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมองค์กรคุณธรรมและมาตรฐานคุณธรรมในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งภายหลังการลงนามครั้งนี้ คณะผู้บริหารได้มีการประชุมหารือ เพื่อสานต่อความร่วมมือในการพัฒนาและผลักดันองค์กร ที่เป็นเครือข่ายของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมในอนาคตต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ