มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

ต.ค.

สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย

03.10.2564
30,411 View

การวัดสมรรถนะเป็นการบ่งบอกถึงความรู้ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่นั้น ๆ  สมรรถนะของอาชีพที่แตกต่างกันย่อมมีสมรรถนะที่แตกต่างกัน   ดังเช่นสายงานทางการบัญชี  การใช้ความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอ จำเป็นต้องอาศัยสมรรถนะหรือทักษะในการทำงานด้านบัญชีที่ทำงานได้อย่างแท้จริง ถึงแม้จะไม่มีคุณวุฒิการศึกษาทางด้านการบัญชี แต่สามารถประเมินสมรรถนะแล้วได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละระดับ  เพื่อใช้ในการบ่งบอกถึงสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินและเป็นเครื่องมือที่ผู้ประกอบการใช้ในการพิจารณาถึงศักยภาพของบุคลากรที่จะเข้าร่วมงานทางด้านการบัญชีของกิจการได้เป็นอย่างดี

 

ในขณะที่ธุรกิจประกันภัยนั้น จะเห็นได้ว่าการทำประกันชีวิตและประกันวินาศภัยนั้นมีการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประชาชนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัย ผลิตภัณฑ์ประกันที่เป็นที่นิยมและมีผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ ดังนั้น มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนี้จะครอบคลุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยด้วยเช่นกัน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/ASR