มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

ก.ย.

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

24.09.2561
24,397 View

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเป็นสาขาการผลิตที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของไทย เป็นอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากมาย และสร้างรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศอยู่อันดับที่ 1 ในภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นมูลค่า 941,693 ล้านบาท ซึ่งจุดเด่นที่ประเทศไทยได้เปรียบ คือ คุณภาพของสินค้า เพราะประเทศไทยมีเทคโนโลยีทางการเกษตรจำนวนมาก อีกทั้งพื้นที่ในการผลิตก็ยังมีความเอื้ออำนวย ดังนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรคำนึง คือ การรักษามาตรฐานการผลิตให้คงที่ นับว่าเป็นหัวใจสำคัญของผู้ประกอบการ โดยมาตรฐานอาชีพที่จัดทำขึ้นจะเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดให้กลุ่มคนในอาชีพได้มีทักษะการทำงานที่ตรงตามมาตรฐานอาชีพ เป็นไปตามที่ผู้ประกอบการต้องการ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/FPC