ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

“คณะซอฟต์พาวเวอร์” ตั้ง “สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ” ร่วมอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านอาหาร

10.11.2566
802 View
“คณะซอฟต์พาวเวอร์” ตั้ง “สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ” ร่วมอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านอาหาร
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานอนุกรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านอาหาร ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ มีนายชุมพล แจ้งไพร เป็นประธานอนุกรรมการ โดยคณะอนุกรรมการฯ ด้านอาหาร มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลและจัดทำนโยบายและแผน พร้อมทั้งแนวทางและมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอาหาร และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเพื่อประกอบการทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ รวมถึงเสนอมมาตรการและแนวทางการดำเนินการ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายและแผน เพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ได้ลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ 11 ด้าน ประกอบด้วยอุตสาหกรรมด้านหนังสือ ด้านเฟสติวัล ด้านอาหาร ด้านการท่องเที่ยว ด้านดนตรี ด้านเกม ด้านกีฬา ด้านศิลปะ ด้านการออกแบบ ด้านภาพยนตร์ ด้านละครและซีรีส์ พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดการประชุมนานาชาติด้านซอฟต์พาวเวอร์ และคณะอนุกรรมการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมสนับสนุนแผนการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์เพาเวอร์ แบ่งการทำงานเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วยระยะ 100 วัน หรือภายใน 11 ม.ค.2567 เปิดให้ลงทะเบียนที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งแก้ไขกฎกระทรวง และจัดงาน Winter Festival
ระยะ 6 เดือน หรือภายใน 3 เม.ย.2567 จะเริ่มบ่มเพาะ OFOS(One Family One Soft Power) รวมทั้งเสนอ พ.ร.บ.จัดตั้ง Thailand Creative Content Agency (THACCA) มีการจัดเทศกาล Water Festival และจัดงาน Soft Power Forum และระยะ 1 ปี หรือภายใน 3 ต.ค.2567 กำหนดเป้าหมายบ่มเพาะได้ 1 ล้านคน รวมทั้ง พ.ร.บ.จัดตั้ง THACCA ผ่านรัฐสภา มีการจัดงาน Film Festival และ Music Festival รวมถึงการสนับสนุน Soft Power ไปร่วมงานระดับโลก
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ