มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

มิ.ย.

สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์

21.06.2559
34,284 View

หนังสือและสิ่งพิมพ์เปรียบเสมือนคลังความรู้ที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆ ความคิดวิทยาการทุกด้านที่มนุษย์ได้เรียนรู้ ได้คิดอ่าน และบันทึกไว้ด้วยลายลักษณ์อักษรเพื่อเผยแพร่ความรู้ หนังสือและสิ่งพิมพ์จึงเป็นสิ่งมีค่าและมีประโยชน์ที่จะประมาณมิได้ในแง่ที่เป็นบ่อเกิดการเรียนรู้ของมนุษย์ ปัจจัยที่ผู้อ่านหนังสือและสิ่งพิมพ์มุ่งหวังนอกจากประโยชน์สาระความรู้จากการอ่านแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อาทิ ภาพประกอบ รูปเล่ม อีกทั้งจากการเติบโตของสื่อออนไลน์ การผลิตหนังสือและสิ่งพิมพ์จึงต้องมีมาตรฐานและความแม่นยำทางการตลาดมากยิ่งขึ้น มาตรฐานอาชีพและสาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ จึงเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาวงการหนังสือประเทศไทยให้ก้าวหน้า ทัดเทียมกับนานาประเทศ เนื่องจากเป็นการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจหนังสือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านทักษะอาชีพและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคิดสร้างสรรค์พัฒนารูปแบบและเนื้อหา ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/PUB