มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

ต.ค.

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม

03.10.2564
34,027 View

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor (EEC) มีการผลักดันการลงทุนในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมภาคเอกชนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และเป็นผลดีต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในหลายๆ ด้านนั้น การบริการอุตสาหกรรม ทั้งทางสาขามาตรวิทยา ที่เชื่อมโยงไปถึงระบบการรับรองมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพสินค้า และสาขาการทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลาย ที่จำเป็นในอุตสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภัยสูงหรือถูกควบคุมโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและคุณภาพให้กับอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC นำไปสู่กระบวนการผลิตและได้สินค้าที่ได้มาตรฐาน เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/TAA