มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

เม.ย.

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

03.04.2563
36,581 View

อุตสาหกรรมพลาสติกจัดว่าเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานในการสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ยานยนต์ และอากาศยาน ฯลฯ ล้วนแต่มีการใช้พลาสติกเป็นองค์ประกอบ และมีทิศทางการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันเนื่องมาจากคุณสมบัติที่ตอบสนองความต้องการการใช้งาน อีกทั้งยังมีพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) ที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการทดแทนการใช้พลาสติกโดยทั่วไปที่ผลิตจากปิโตรเลียมโดยตรงที่มีปัญหาด้านการย่อยสลาย เนื่องจากพลาสติกชีวภาพมีคุณสมบัติที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหามลพิษที่เกิดจากขยะพลาสติกได้ ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความยั่งยืน และนานาประเทศให้ความสำคัญ ดังนั้นบุคลากรในสาขาวิชาชีพนี้จึงควรได้รับการพัฒนาทั้งความรู้และสมรรถนะในการทำงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการทำงานของบุคลากรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/PSI