มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

ต.ค.

สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า

03.10.2564
36,062 View

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศผู้ผลิตพลอยสีเจียระไนรายใหญ่ที่สุดในโลก ในส่วนของเครื่องประดับนั้น ปัจจุบันประเทศไทยมีกิจการผลิตและค้าเครื่องประดับตั้งอยู่นับหมื่นราย และเนื่องด้วยแรงงานไทยเป็นผู้ที่มีทักษะและความชำนาญเชิงช่างที่มีฝีมือประณีตบรรจงในการผลิตชิ้นงาน ถือเป็น DNA ที่สำคัญของช่างชาวไทย และเครื่องจักรที่ทันสมัยเพียงใดก็ไม่สามารถทดแทนได้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จหลักก็คือ แรงงานฝีมือชาวไทย นั่นเอง

แม้ว่านับตั้งแต่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ซึ่งมีข้อตกลงการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ รวมทั้งแรงงานฝีมืออย่างเสรี ทำให้รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญต่อทิศทางนโยบายของประเทศในการพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ขับเคลื่อนมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อให้ไทยได้ประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีแล้วในเบื้องต้น แต่เมื่อความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership) หรือ RCEP ที่ประกอบด้วยประเทศอาเซียนและ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสร้างความร่วมมือทั้งด้านการค้าและการลงทุน มีการลงนามให้ความเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 โดยความตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อประเทศในอาเซียนอย่างน้อย 6 ประเทศ และ 3 ประเทศที่ไม่ใช่อาเซียนให้สัตยาบันแล้ว มีการคาดการณ์ว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ได้กลางปี 2564 RCEP เป็นข้อตกลงทางการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีประชากรประเทศสมาชิกกว่า 2.2 พันล้านคน คิดเป็น 30% ของประชากรโลก มีขนาด GDP รวมกันกว่า 26.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 30% ของ GDP โลก อีกทั้งเมื่อพิจารณาการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยกับกลุ่ม RCEP ในงปี 2563 คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 30% ดังนั้น ข้อตกลงนี้ย่อมนำมาซึ่งโอกาสและการแข่งขันที่รุนแรง ทั้งด้านฝีมือแรงงานและสินค้าที่มีราคาถูกจะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศ การสร้างและมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานไทยให้มีทักษะได้มาตรฐานสากล และสามารถเพิ่มโอกาสทางการค้าให้มากขึ้นด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/GEM