มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

ต.ค.

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ

03.10.2564
29,948 View

อุตสาหกรรมเซรามิกจัดเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาท และความสำคัญต่อประเทศ ทั้งในด้านการจ้างงาน การกระจายรายได้ การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ อุตสาหกรรมเซรามิกนับเป็นอุตสาหกรรมที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ จากหลักฐานการค้นพบแหล่งเซรามิกตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย และเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ การแพทย์ และอุตสาหกรรมยานรถยนต์ เป็น อุตสาหกรรมเซรามิก มีความสำคัญที่ภาครัฐให้การสนับสนุน และส่งเสริมเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ การผลิตใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก และได้พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จนเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย อุตสาหกรรมเซรามิก แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 2 กลุ่ม ได้แก่ เซรามิกดั้งเดิม เป็นกลุ่มกระเบื้องปูพื้น บุผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ ถ้วยชาม เซรามิก ลูกถ้วยไฟฟ้า และ กลุ่มเซรามิกสมัยใหม่  ส่วนใหญ่เป็นเซรามิกที่ต้องการคุณสมบัติพิเศษ ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ยานยนต์ การแพทย์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น กระแสการเปิดการค้าเสรีทำให้ทุกชาติสามารถส่งสินค้าเข้าแข่งขัน ในเวทีการค้าโลกได้อย่างเปิดกว้างยิ่งขึ้น   ดังนั้น  จึงต้องมีการผลักดันให้ประเทศไทย มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกให้มีศักยภาพสามารถทัดเทียมสู่ตลาดโลกได้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจทุกด้าน รวมทั้งเร่งยกระดับสมรรถนะอาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/CER