มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้กำหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันฯ ตามมาตรา 7 (6)
ให้สถาบันฯ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบันฝึกอบรม สถานประกอบการ
และหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มีการเผยแพร่และการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
และการจัดให้มีการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ และได้กำหนดกรอบระยะเวลาให้ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งของสถาบันฯ
ที่ใช้บังคับอยู่ก่อน ใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะดำเนินการกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่ง
ที่แก้ไขเพิ่มเติมใช้บังคับตาม พรฎ.จัดตั้งสถาบันฯ (ฉบับที่ 2)
โดยต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ (ภายใน 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
การฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ
ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 
วัตถุประสงค์
1
เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพฯ หรือมาตรฐานสมรรถนะ
2
สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรเพื่อการประเมินสมรรถนะสมรรถนะบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพฯ หรือมาตรฐานสมรรถนะ
3
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ที่ผ่านการประเมินแล้วให้พัฒนายกระดับตนเองในระดับ ที่สูงขึ้นไปและพัฒนา ผู้ที่ยังสอบไม่ผ่านให้ผ่านการประเมินได้