มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

ต.ค.

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

03.10.2564
47,363 View

แม้ในปัจจุบันโลกและสังคมได้มีการพัฒนาความรู้ ความคิดในเชิงเทคโนโลยี นวัตกรรม อย่างมากมาย สร้างรูปแบบวิถีชีวิตที่เป็นสังคมดิจิทัลและอัตลักษณ์ใหม่ของยุคสมัย แต่สิ่งที่แสดงถึงรากฐานความเจริญและความเป็นอารยะในอดีตที่ยังส่งต่อและแฝงเร้นในสังคมคือศิลปประจำชาติ การสืบสานศิลปและภูมิปัญญาไทย ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของศิลปประจำชาติและศิลปท้องถิ่นที่เป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ตามยุคสมัยที่มีอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ศาสนา และระบบเศรษฐกิจ โดยทั้งหมดได้ถูกถ่ายทอดผ่านความคิดการวิจิตรสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นงานหัตถศิลป์ที่แสดงในรูปแบบผลงานศิลปกรรมที่สวยงามสร้างคุณค่าแสดงออกถึงความโดดเด่นเชิงวัฒนธรรมและความเจริญศิวิไลซ์ของวิถีชีวิตและสังคม  นอกจากนี้งานหัตถศิลป์ยังเชื่อมโยงกับการพัฒนารูปแบบใช้ชีวิตผ่านงานศิลปหัตถกรรมในรูปแบบของงานประดิษฐ์กรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้สอย เครื่องประดับ ที่เป็นการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งปัจจุบันงานศิลปหัตถกรรมได้แสดงถึงมูลค่าเชิงเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรม ในรูปของสินค้าที่แฝงความเป็นศิลป วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น อันเป็นภูมิปัญญาที่สะสม ส่งต่อ ถ่ายทอด และอนุรักษ์ไว้ ให้เป็นมรดกทางวัฒธรรม เพื่อการเข้าสู่ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่จะนำต้นทุนวัฒนธรรมและศิลปที่มีคุณค่าไปสู่การสร้างมูลค่าบนนโยบาย เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม (Creative and Cultural Economy) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของของระบบเศรษฐกิจใหม่ ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิตสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นการเผยแพร่สร้างความคงอยู่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพและต้องการมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อคนรุ่นหลัง ตลอดจนสร้างสรรค์และเผยแพร่วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน แม้ว่าโรคระบาดจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลก แต่สังคมยังคงขับเคลื่อนและศิลปวัฒนธรรมของไทยจะต้องยังคงอยู่ แล้วสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/CRA

เอกสารแนบ