มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

ก.ย.

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก

24.09.2561
34,106 View

เศรษฐกิจประเทศไทยถูกขับเคลื่อนด้วยการอุปโภคและบริโภค ซึ่งแน่นอนว่าธุรกิจค้าปลีกก็เป็นกลไกหลักที่ช่วยผลักดันให้การอุปโภคบริโภคของประชากรในประเทศไทย โดยทำรายได้สูงสุดเป็นอันดับสองรองจากภาคอุตสาหกรรม และมีการจ้างงานมากเป็นอันดับสามรองจากภาคเกษตรและภาคบริการ เราจะพบเห็นร้านค้าปลีกมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ตั้งแต่ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก เช่น หาบเร่ แผงลอย รถเข็น จนถึงกิจกรรมร้านค้าปลีกขนาดใหญ่อย่างห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือร้านสะดวกซื้อ ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกต้องมีเผชิญกับความท้าทายหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการค้าออนไลน์ที่กลายเป็นช่องทางใหม่ในการซื้อขาย และพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมซื้อขายผ่านหน้าจอมากกว่าการซื้อผ่านหน้าร้าน ดังนั้น บุคลากรทุกระดับในธุรกิจค้าปลีกไม่ว่าจะเป็น พนักงานปฏิบัติการขาย พนักงานบริหารร้านค้า และป้องกันความสูญเสียและสูญหาย จึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนธุรกิจค้าปลีกให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่วางไว้ โดยต้องสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการทำงานให้สูงขึ้นทั้งผู้ที่ที่ทำงานอยู่แล้วในองค์กร และที่จะรับเข้ามาใหม่

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/RTS

 

เอกสารแนบ