บริการ

E-Training

____________________

ระบบการเรียนรู้สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E–Training

ปัจจุบันการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลคอนเทนต์ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและมีความสามารถในการเข้าถึงประชาชนได้ในทุกระดับชั้น ดังนั้นการจัดทำรายละเอียดของข้อมูลหน่วยสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สามารถสนับสนุนให้บุคคลในอาชีพและบุคคลที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาด้วยตนเองได้ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์ จึงควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คู่ขนานกับการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพในด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณภาพของกำลังคนให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ และสามารถพัฒนา ยกระดับตนเองไปสู่คุณวุฒิวิชาชีพที่สูงขึ้น รวมถึงมีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ เป็นการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพอย่างครบวงจรและยั่งยืน และจะเป็นส่วนผลักดันให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและได้รับการยอมรับ ต่อสาธารณะชนรวดเร็วยิ่งขึ้น

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จึงได้พัฒนาระบบการเรียนรู้สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E–Training เพื่อรองรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์ ในโครงการพัฒนาสื่อการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ตามแนวคิดยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมศักยภาพ โดยคัดเลือกสาขาวิชาชีพจำนวน 22 สาขาวิชาชีพ จาก 49 สาขาวิชาชีพ ที่ได้ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและระบบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ในปีงบประมาณ 2556 – 2560 และอยู่ในเป้าหมายยุทธศาสตร์ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก และกลุ่มสนับสนุนอุตสาหกรรม เพื่อความยั่งยืน ที่มีศักยภาพที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศ และตอบรับนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับ แผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา ที่มีเป้าหมายให้เกิดแหล่งเรียนรู้สำหรับกำลังคนของประเทศ ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ในการพัฒนาสมรรถนะในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก และด้วยการ ดำเนินการนี้ จะเป็นกลไกสำคัญยิ่งในการส่งเสริมให้กำลังคนของประเทศได้รับการยกระดับสมรรถนะ ในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ อันจะนำไปสู่ความสามารถในการยกระดับให้เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น เพิ่มโอกาส สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ และปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ Thailand 4.0 ด้วยหัวใจสำคัญคือ “คนไทย 4.0”

 

*** ปัจจุบันมีหลักสูตรทั้งหมด 191 รายการ และมีสมาชิกในระบบทั้งหมด 41,135 คน ***