เกี่ยวกับสถาบัน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันฯ
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) -
 • นายยงยุทธ แฉล้มวงษ์
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 • นางศิริพรรณ ชุมนุม
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 • นายปราโมทย์ วิทยาสุข
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 • นายสมชาย นินทนาวงศา
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 • ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ