วิดีโอ

ผลการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ปี 2555 - 2561

 03-10-2561
1,483

ผลการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ปี 2555 - 2561

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ
vdo-detail