มาตรฐานอาชีพ

“มาตรฐานอาชีพ” หมายความว่า การกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีการดำเนินงานในการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ กล่าวคือ ต้องการที่จะให้การรับรอง ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลให้เป็นมาตรฐาน สากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาได้มีโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพในหลายสาขาอาชีพ มีผลการดำเนินงานตามโครงการ

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
       ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
อาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Downstream) เฉพาะส่วนที่ปฏิบัติงานด้าน ..
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทอย่างสูงในโลกยุคปัจจุบัน ได้มีการพัฒนามาจนสามารถ..
สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง
รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางหรือรถไฟประเภทต่างๆ และรถไฟความเร็วสู..
สาขาวิชาชีพการบิน
การเปิดเสรีการบินอาเซียน และการรวมเป็น AEC ส่งผลให้เกิดการเพิ่มเที่ยวบินและขยายเส้นทา..
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มียุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของป..
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์
ปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ยังมีความต้องการกำลังคนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในส่วนของช่า..
สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์
ช่างแมคคาทรอนิกส์นั้นเป็นสาขาที่เป็นที่ต้องการของแรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ ..
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) ที่รอง..