หน่วยงานที่มีหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ

- วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

- โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงนานาชาติณรงค์

- สมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า