เกี่ยวกับการประเมินฯ

  • ไม่มีภาระกิจในการฝึกอบรม มีเพียงหน้าที่สนับสนุนกระบวนการทดสอบ

    และรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

    พร้อมทั้งออกใบประกาศนียบัตรและหนังสือรับรอง

SITEMAP