19.7.62 Assessor Day ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ของประเทศไทยก้าวสู่สากล

19.7.62 Assessor Day ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ของประเทศไทยก้าวสู่สากล

File size : 1.68 Mb
File type : .pdf
Download : 170
File size : 0.33 Mb
File type : .png
Download : 443

SITEMAP