TPQI SEMINAR 2020 คุณวุฒิวิชาชีพ ตอบโจทย์อย่างไร ในยุคหลัง COVID-19

TPQI SEMINAR 2020 คุณวุฒิวิชาชีพ ตอบโจทย์อย่างไร ในยุคหลัง COVID-19

File size : 7.95 Mb
File type : .pdf
Download : 346
File size : 1.75 Mb
File type : .pdf
Download : 454
File size : 5.16 Mb
File type : .pdf
Download : 500
File size : 3.11 Mb
File type : .pdf
Download : 554

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ
document-detail