มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

ต.ค.

สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

03.10.2564
12,874 View

ประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้และได้ประกาศนโยบาย “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพดี” เป็นวาระแห่งชาติ และมีเป้าหมายที่สำคัญคือการลดการประสบอันตรายจากการอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยโรคจากจากการทำงาน เพื่อให้แรงงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ นำพาประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเสรีได้อย่างมั่นคง โดยมีเจตนาที่ทำให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วน

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัย และความปลอดภัยมุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เป็นที่รับรู้และยอมรับในทุกภาคส่วน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/WPS