เกี่ยวกับเรา

ระเบียบและข้อบังคับ

ต.ค.

ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองสมรรถนะสำหรับสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๕

01/10/2565
6,352 View