จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวน

มี.ค.

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวน

21/03/2561
1,683 View