จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน(TOR)จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับประชาชนไทยหลังสถานการณ์โควิด ๑๙ โดยวิธีคัดเลือก

มี.ค.

ขอบเขตการดำเนินงาน(TOR)จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับประชาชนไทยหลังสถานการณ์โควิด ๑๙ โดยวิธีคัดเลือก

01/03/2565
12,850 View