จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จ้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่โครงการประเทศไทยก้าวไกลสร้างอาชีพ เชื่อมตลาด เพิ่มรายได้เพื่อชุมชนมืออาชีพอย่างยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (From Professional to MSMEs) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พ.ย.

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จ้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่โครงการประเทศไทยก้าวไกลสร้างอาชีพ เชื่อมตลาด เพิ่มรายได้เพื่อชุมชนมืออาชีพอย่างยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (From Professional to MSMEs) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23/11/2564
3,017 View