จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการใช้งานระบบE-Workforce Ecosystem เพื่อการมีงานทำและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกำลังคนทุกช่วงวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ธ.ค.

ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการใช้งานระบบE-Workforce Ecosystem เพื่อการมีงานทำและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกำลังคนทุกช่วงวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27/12/2567
1,299 View