ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ค.

สคช. เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นภาคอุตสาหกรรม มุ่งพัฒนากำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

16.05.2566
6,060 View
สคช. เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นภาคอุตสาหกรรม มุ่งพัฒนากำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการต้นแบบการพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ” นำโดย นายจรณวรรฒ ทองหลอม รักษาการผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสำรวจการรับรู้ถึงภารกิจบริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และความต้องการที่มีความสอดคล้องกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ของกลุ่มอุตสาหกรรม หรือ กลุ่มสถานประกอบการ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพัฒนาแนวทางการให้บริการของสถาบัน และกำหนดมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการ สร้างการยอมรับและเห็นคุณค่าของคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นวงกว้าง และนำไปสู่การพัฒนาระบบรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม ตลอดจนการยกระดับกำลังคนให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นได้อย่างยั่งยืนได้
นอกจากการรับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการ ในภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดย นางสาวพรภัทรา ฉิมพลอย รักษาการผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ ยังได้มีการแนะนำการเข้าใช้งาน E-Portfolio หรือ แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ใน E-Workforce Ecosystem Platform หรือ EWE แพลตฟอร์มอัจฉริยะ ที่มีการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศอย่างเป็นระบบ โดย E-Portfolio จะช่วยส่งเสริมให้คนมีงานทำ ด้วยการเก็บบันทึกประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน รางวัล รวมถึงประกาศนียบัตรจากการฝึกอบรม ซึ่งเมื่อสถานประกอบการ และนายจ้าง ที่ต้องการคนทำงาน ก็จะสามารถพิจารณาจาก E-Portfolio ได้ทันที สร้างโอกาสในการมีงานทำ ขณะที่สถานประกอบการก็มีกำลังคน ที่ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งระบบดังกล่าว ก็ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ