ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

สคช. ร่วมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนเอกชนนอกระบบทั่วประเทศ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

05.11.2566
1,075 View
สคช. ร่วมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนเอกชนนอกระบบทั่วประเทศ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
5 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิ ร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้ที่สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. เพื่อการส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจ ให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียน และนักเรียน ที่มีการจัดการศึกษาในภาคเอกชนอย่างมีคุณภาพ และยังผลักดันกำลังคนของโรงเรียนเอกชนให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ ให้การต้อนรับ
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษา ตามนโยบาย เรียนดี มีความสุข โดยเฉพาะการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่มีความเข้มแข็ง โดยกระทรวงศึกษาธิการ จะมีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค พร้อมดึงคนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถกลับเข้าสู่ภาคการศึกษาได้ ทั้งนี้จะร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ใช้ประโยชน์จากคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อนำไปสู่การกำหนดอัตรารายได้ เพื่อพัฒนาผู้ที่อยู่นอกระบบการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับการพัฒนาการศึกษาไทยที่มีความยั่งยืน
ในโอกาสนี้ นางสาวจุลลดา ได้ร่วมมอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้กับสถานศึกษาดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่น ที่ได้รับการยกย่องว่ามีการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นางสาวจุลลดา กล่าวว่า ที่ผ่านมาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้มีความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ กับสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบอย่างต่อเนื่อง อาทิ โรงเรียนเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร เป็นต้น เพื่อร่วมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนอย่างมีคุณภาพ ทั้งการพัฒนาศักยภาพของผู้สอน บุคลากร และผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ตามมาตรฐานอาชีพ พร้อมผลักดันให้มีโอกาสรับคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้มีโอกาสกลับเข้าสู่โลกของการศึกษาได้ อีกทั้งยังนำไปสู่เส้นทางการพัฒนา ต่อยอดไปสู่การมีงานทำ สร้างรายได้ และสร้างความก้าวหน้าในอาชีพต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ