เกี่ยวกับสถาบัน

สุรพล พลอยสุข | กรรมการและเลขานุการ

สุรพล พลอยสุข | กรรมการและเลขานุการ

สุรพล พลอยสุข

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ
อายุ 62 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 ธันวาคม 2564

วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต ม. รามคำแหง
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม.เอเชียอาคเนย์
ประวัติการทำงาน
  • รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในกระทรวงแรงงาน
  • รองอธิบดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในกระทรวงแรงงาน
  • ผู้อำนวยการกลุ่มงาน สถาบันฯ สำนักฯ ผู้ตรวจราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ