เกี่ยวกับสถาบัน

นางสาวบุปผา เรืองสุด | กรรมการ

นางสาวบุปผา เรืองสุด | กรรมการ

นางสาวบุปผา เรืองสุด

กรรมการ

กรรมการ
อายุ 56 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

22 ธันวาคม 2565

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาการบริหารนโยบายและสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2541
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2531
ประวัติการทำงาน
 • อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเภทตำแหน่งนักบริหาร ระดับสูง (18 มีนาคม - ปัจจุบัน)
 • รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทน ประเภทตำแหน่งนักบริหาร ระดับสูง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (22 ธันวาคม 2565 - 17 มีนาคม 2566)
 • . รองปลัดกระทรวงแรงงาน ประเภทตำแหน่งนักบริหาร ระดับสูง (1 ตุลาคม 2564 – 21 ธันวาคม 2565)
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประเภทตำแหน่งนักบริหาร ระดับสูง (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
 • รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ประเภทตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น (10 มิถุนายน 2562 – 30 กันยายน 2563)
 • ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม ประเภทตำแหน่งอำนวยการ ระดับสูง (27 ธันวาคม 2560 – 9 มิถุนายน 2562)
 • หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ประเภทตำแหน่งอำนวยการ ระดับสูง (25 เมษายน 2557 – 26 ธันวาคม 2560)
 • นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานรัฐมนตรี (11 ธันวาคม 2551 – 24 เมษายน 2557)
 • นักวิชาการแรงงาน 8 ว สำนักงานรัฐมนตรี (14 ตุลาคม 2551 – 10 ธันวาคม 2551)
ตำแหน่งปัจจุบัน

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ช่องทางการติดต่อ