เกี่ยวกับสถาบัน

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา | กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา | กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

กรรมการ

กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 ตุลาคม 2565

วุฒิการศึกษา
 • ปี 2556 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • ปี 2546 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 • ปี 2530 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
ประวัติการทำงาน
 • ปี 2565 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • ปี 2563 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • ปี 2563 เลขาธิการคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
 • ปี 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ปี 2562 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • ปี 2560 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • ปี 2560 ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
 • ปี 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
 • ปี 2554 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 • ปี 2552 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ตำแหน่งปัจจุบัน

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการติดต่อ