เกี่ยวกับสถาบัน

คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นและจัดทำร่างหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับสถาบัน
อำนาจหน้าที่
1. พิจารณากลั่นกรอง ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือข้อกำหนดตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และพระราชบัญญัติองค์การมหาชน โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและติคณะรัฐมนตรี
2. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ การดำเนินงานโครงการ และนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ
3. พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด และประกาศที่มีผลใช้บังคับแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน
4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการได้
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมอบหมาย
หมายเหตุ : ข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ อัตราเบี้ยประชุมประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ตำแหน่งประธานอนุกรรมการ อัตรา 7,500 บาท ตำแหน่งอนุกรรมการ อัตรา 6,000 บาท