มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานสมรรถนะ

ต.ค.

มาตรฐานสมรรถนะขับขี่ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน

05.10.2564
3,993 View

พฤติกรรมการขับขี่ถือเป็นสมรรถนะหลักของการควบคุมยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ 4 ล้อ รถกระบะ รถตู้ทั้งประจำทางและไม่ประจำทาง รถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 10 ล้อ หรือ รถพ่วง ปัจจุบันได้มีการผลักดันและส่งเสริมให้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยในการยกระดับสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพกำลังคน ซึ่งมาตรฐานสมรรถนะขับขี่ปลอดภัยและประหยัดพลังงานจะเป็นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการสะท้อนพฤติกรรมของพนักงานขับรถ และประเมินสมรรถนะการขับขี่ตามประเภทของยานพาหนะ ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การปรับปรุงพฤติกรรมการขับขี่ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ได้โดยตรงและต่อเนื่อง อันจะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการขับขี่ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุจากรถซึ่งจะนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งร่างกายและทรัพย์สิน และยังทำให้เกิดการประหยัดพลังงานขึ้นอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานสมรรถนะขับขี่ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/SDE