มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานสมรรถนะ

ต.ค.

มาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

04.10.2564
3,983 View

ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังขยายตัวสู่ตลาดสากล สังคมไทย และคนไทยจำเป็นต้องมีความเป็นสากลมากขึ้นเช่นกัน ตลาดแรงงานมีความต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะความสามารถด้านดิจิทัล ทักษะด้านคณิตศาสตร์และการคำนวณ ทักษะเฉพาะวิชาชีพ รวมถึงทักษะด้านภาษาอังกฤษ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลไทยให้มีความเป็นสากลด้วยการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษจึงเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศอีกด้วย

เมื่อประเทศไทยได้เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) พร้อมประเทศสมาชิก 10 ประเทศ และกำหนด “ภาษากลาง” สำหรับการสื่อสารระหว่างประเทศ คือ “ภาษาอังกฤษ” จากผลสำรวจของสำนักต่างๆ พบว่าประเทศไทยมีประชากรที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เพียงแค่ 10% เท่านั้น ดังนั้นเพื่อป้องกันการเสียโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติ จึงได้มีการจัดทำมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงบุคคลทั่วไป ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/ENG