มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานสมรรถนะ

ต.ค.

สมรรถนะพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ

05.10.2564
3,839 View

พระธรรมทูตสายต่างประเทศ หมายถึง พระภิกษุผู้ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้เดินทางไปเผยแผ่ประกาศธรรมในต่างถิ่นต่างแดน โดยเรียกชื่อในที่นี้ว่า พระธรรมทูตไทย ซึ่งสามารถสรุปบทบาทหน้าที่ของพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การเผยแผ่พระศาสนาให้แก่อุบาสกอุบาสิกาหรือพุทธศาสนิกชนไทยในต่างประเทศ รวมถึงชาวต่างประเทศให้ได้รับประโยชน์และความสุขจากการได้ฟังพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา และสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวท้องถิ่นเพื่อให้สามารถทำหน้าที่สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อจากพระธรรมทูตไทยได้ ซึ่งบทบาทหน้าที่เหล่านี้เป็นไปตามพุทธดำรัสที่ตรัสแก่พระธรรมทูตรุ่นแรก และพระธรรมทูตรุ่นต่อมายังคงยึดถือแบบอย่างมาจนถึงปัจจุบัน สิ่งสำคัญคือพระธรรมทูตต้องศึกษาพระธรรมคำสอนให้มีความรู้เชี่ยวชาญอย่างถ่องแท้เพื่อการเผยแผ่ให้ได้บรรลุตามเป้าหมาย 
ผู้ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสมรรถนะนี้จะต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องในการบริหารยุทธศาสตร์การเผยแพร่พุทธศาสนาในต่างประเทศได้ สามารถอบรมและสอนพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งสามารถจัดกิจกรรมทางศาสนาและงานพิธี จัดการสอนวัฒนธรรมและภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และสามารถบริหารงานวัดไทยในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานสมรรถนะพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/DA