เกี่ยวกับสถาบัน

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
1
พัฒนามาตรฐานอาชีพ
ในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญโดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนและผลักดันการใช้ประโยชน์จากมาตรฐานอาชีพในการพัฒนากำลังคนของประเทศ
2
พัฒนาองค์กรรับรองสมรรถนะ
พัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพด้วยนวัตกรรม
3
พัฒนาระบบการเทียบโอนสมรรถนะ
พัฒนาระบบการเทียบโอนสมรรถนะที่เกิดจากประสบการณ์ทำงานสู่คุณวุฒิวิชาชีพและสู่คุณวุฒิการศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4
พัฒนาองค์กร
พัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะและเทียบโอนประสบการณ์ตามมาตรฐานอาชีพให้มีมาตรฐานในระดับสากล
5
ศูนย์กลางระบบฐานข้อมูล
เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อการพัฒนากำลังคนของประเทศทุกช่วงวัย
6
สร้างระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะ
สร้างระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย
เป้าประสงค์
1
จัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับในระดับสากลรวมถึงการนำมาตรฐานต่างประเทศมาใช้ในการพัฒนากำลังคน
2
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อต่อยอดอาชีพสู่ความก้าวหน้า
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกระดับ
3
สร้างระบบการเทียบโอนสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพและเที่ยงตรงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกำลังคน
4
สนับสนุนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและเทียบโอนประสบการณ์ ให้มีขีดความสามารถในการดำเนินการครอบคลุมทั่วประเทศ ที่มีมาตรฐานระดับสากล
5
พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศให้ทันสมัยและมีเสถียรภาพและรองรับการให้บริการ
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เข้าถึงบริการโดยง่าย
6
ให้ข้อมูลด้านกำลังคนในระดับนโยบายได้อย่างแม่นยำตลอดจนกลไกในการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลได้อย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์
1
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ทบทวนและจัดทำมาตรฐานอาชีพที่สอดรับกับบริบทและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนากำลังคน
แผนงาน
1) จัดทำมาตรฐานอาชีพและประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อสร้างมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
2) ผลักดันการใช้มาตรฐานอาชีพในการพัฒนากำลังคนของประเทศ
2
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ผลักดันการใช้มาตรฐานอาชีพในการพัฒนากำลังคนของประเทศแผนงาน
แผนงาน
1) พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรมดิจิทัล
2) ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำนวัตกรรมการเรียนรู้ไปสู่การพัฒนากำลังคน
3
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเทียบโอนระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับระบบคุณวุฒิการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แผนงาน
1) พัฒนากลไกการขับเคลื่อนเพื่อเชื่อมโยงระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับระบบคุณวุฒิการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
2) สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันการเชื่อมโยงระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่ระบบการศึกษา
4
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมคุณค่าในมาตรฐานอาชีพสู่ความเป็นมืออาชีพ
แผนงาน
1) ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าสู่การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
2) สร้างความเข้มแข็งและความเชื่อมั่นให้กับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพด้วยมาตรฐานสากล
5
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรด้วยระบบข้อมูลในการบริหารจัดการกำลังคนของประเทศ
แผนงาน
1) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังคนของประเทศแบบบูรณาการ
2) พัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
3) ต่อยอดองค์กรให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาวิชาชีพของกำลังคน สร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน
ค่านิยมองค์กร
T
Transparency
ยึดหลักความโปร่งใส
ในการทำงาน
P
Professionalism
ความเป็นมืออาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง
สู่ระดับสากล
Q
Quality
มีคุณภาพ
ปฏิบัติสอดคล้อง
กับมาตรฐาน
I
Integrity
มีความซื่อสัตย์
สุจริต
นโยบายคุณภาพ
เป็นสถาบันที่นุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์กลางข้อมูลระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพที่เชื่อถือได้ ให้การรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล