ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

"สคช. – รฟท. ถกแนวทาง Upskill พนักงานให้ทันยุค Digital"

01.03.2564
652 View
"สคช. – รฟท. ถกแนวทาง Upskill พนักงานให้ทันยุค Digital"
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะ หารือนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและการถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อพัฒนายกระดับ (Upskill) ให้พนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงานการรถไฟฯ กว่า 10,000 คน นำร่องสายงานที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อนอันดับแรกกว่า 5,000 ชีวิต
นายนิรุฒ ผู้ว่า รฟท. เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) โดยถือว่าพนักงานในสายงานต่างๆ ต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล เป็นรากฐานความพร้อมของการพัฒนาองค์กร การที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจโดยตรงในการพัฒนากำลังคนมาบูรณาการทำงานร่วมกันก็จะทำให้กำลังคนของประเทศได้รับการพัฒนาอย่างมีมาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศได้
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ