ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ต.ค.

สคช. พบ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา จากทั่วโลก เผยแพร่การส่งเสริมมาตรฐานอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ หลัง UNESCO-UNEVOC ยกให้เป็นนวัตกรรมตัวอย่าง

20.10.2564
2,973 View

สคช. พบ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา จากทั่วโลก เผยแพร่การส่งเสริมมาตรฐานอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ หลัง UNESCO-UNEVOC ยกให้เป็นนวัตกรรมตัวอย่าง 

นางสาวจุลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำเสวนาเรื่องการปรับใช้และบูรณาการมาตรฐานอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ร่วมกับนางสาวศิริพร ภาวิขัมภ์  ผู้แทนจาก GIZ (German International Cooperation) และนายชลวิทย์ สุขอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารองค์ความรู้และส่งเสริมสังคม จากบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด  เพื่อนำเสนอนวัตกรรมการปรับใช้มาตรฐานอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการซึ่งทำหน้าที่สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ Upskill และ Reskill กำลังคนสาขาต่างๆ ได้อย่างมีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่งจัดขึ้น โดย UNESCO UNEVOC หรือ ศูนย์ระหว่างประเทศด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ  โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชนจากทั่วโลก เข้าร่วมกว่า 150 องค์กร 

นางสาวจุลลดา กล่าวว่า มาตรฐานอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ  เกิดขึ้นได้ จากการที่ สคช. ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปรับมาตรฐานอาชีพระดับอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะ กำลังคน พร้อมนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับภาคอุตสาหกรรมไทย ไม่ว่าจะเป็น การขับรถขนส่ง การผลิตอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อุปกรณ์ทางการแพทย์ การผลิตรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการพัฒนาคนอย่างเป็นระบบ

ที่ผ่านมา สคช. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในการส่งเสริมมาตรฐานอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดการฝึกอบรมโดยครูช่างชาวเยอรมันให้กับผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน รวมถึงร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและ GIZ ส่งเสริมให้ครูฝึกในสถานประกอบการเข้ารับการประเมินและพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการเรียนการสอนแบบทวิภาคีและการฝึกอบรมในสถานประกอบการ  โดยขณะนี้มีครูฝึกในสถานประกอบการ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาชีพแล้วกว่า 200 คน ส่งผลให้ได้รับค่าตอบแทนในอาชีพเพิ่มขึ้น มีความก้าวหน้าในอาชีพ และยังพร้อมเป็นต้นแบบถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนากำลังคนให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและกระบวนการทางธุรกิจใหม่ๆ

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ