เกี่ยวกับสถาบัน

นายนคร ศิลปอาชา | ประธานกรรมการ

นายนคร ศิลปอาชา | ประธานกรรมการ

นายนคร ศิลปอาชา

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ
อายุ 62 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

19 มิถุนายน 2564

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี (นิติศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท (ทางกฎหมาย) LLM. Master of Law ,Tulane University,Louisiana,USA.
 • ปริญญาโท (ทางกฎหมาย) MCL. Master of Compararative Law,University ,of Miami,USA .
 • เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 30 สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตสภา (พ.ศ.2520)
 • หลักสูตร Post Graduate Cetificate on International Law and Organization for Development จาก Institute of Social Studies,Hague , The Netherlands
 • หลักสูตร Crime Prevention Unafei,Tokyo Japan
 • หลักสูตร Advanced Management Program Wharton School ,University of Pennsylvania ,USA
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. 2521 นิติกร 3 สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • พ.ศ. 2523 นิติกร 4 สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • พ.ศ. 2526 กรมอัยการ กองคดี
 • พ.ศ. 2527 กรมอัยการ จังหวัดภูเก็ต
 • พ.ศ. 2530 กรมอัยการ กองที่ปรึกษา
 • พ.ศ. 2532 กรมอัยการ กองคดีศาลแขวง
 • พ.ศ. 2535 กรมอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
 • พ.ศ. 2539 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงแรงงาน
 • พ.ศ. 2540 รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • พ.ศ. 2543 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงแรงงาน
 • พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • พ.ศ. 2545 เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 • พ.ศ. 2545 รองปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงแรงงาน
 • พ.ศ. 2547 ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงแรงงาน
 • พ.ศ. 2549 รองปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
 • พ.ศ. 2555 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • พ.ศ. 2557 ปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • พ.ศ. 2557 กรรมการคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 9
 • พ.ศ. 2557 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • พ.ศ. 2557 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • พ.ศ. 2557 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 • พ.ศ. 2557 กรรมการบริหารสมาคมกฎหมายแรงงาน (ประเทศไทย)
 • พ.ศ. 2557 ที่ปรึกษาสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

ช่องทางการติดต่อ