เกี่ยวกับสถาบัน

นายมานะผล ภู่สมบุญ | กรรมการ

นายมานะผล ภู่สมบุญ | กรรมการ

นายมานะผล ภู่สมบุญ

กรรมการ

กรรมการ
อายุ 61 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

14 มิถุนายน 2557

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ (AU)
 • สำเร็จหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหาร ระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่น 4 (ปปร.) พ.ศ.2543
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการป„องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 17 (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2547
 • สำเร็จหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่น 3/2556 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • สำเร็จหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย (TEPCoT รุ่น7) 2555
ประวัติการทำงาน
 • เลขาธิการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2550 - 2552 )
 • รองเลขาธิการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2548 - 2549)
 • ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2547-2551)
 • ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ.2551 -2555)
 • คณะอนุกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษา สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2544 และ พ.ศ.2548
 • คณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ.2553 – 2555)
 • คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดปทุมธานี (พ.ศ.2553 – 2555)
 • คณะกรรมการ Steering Committee โครงการบริหารแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ อุตสาหกรรม (พ.ศ.2555 – 2557 )
 • ได้รับมอบหมายจากประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให:เปœนผู:แทนเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) (พ.ศ.2555 -2557)
 • กรรมการบริหารสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ( พ.ศ.2553 - 2554)
 • คณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 ( พ.ศ.2556 – 2560)
 • คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจประเมินความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1 ใน พื้นที่ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี พ.ศ. 2552 กรมอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2551 )
 • คณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำป‘การศึกษา 2554 ระดับเขตควารับผิดชอบของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ การศึกษาที่ 4 ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคปทุ
 • กรรมการบริหารสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ( พ.ศ.2553-2554)
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา (พฤษภาคม พ.ศ. 2554 – ตุลาคม พ.ศ.2555)
ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท อารีย์อภิรักษ์ จำกัด

ประธานกรรมการ บริษัท สิทธิพลพาณิชย์ จำกัด

ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน)

ประธานกิตติมศักด์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน)

รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน)

กรรมการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน)

กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(พ.ศ.2541- ปัจจุบัน)

กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2541 - ปัจจุบัน)

คณะกรรมการสรรหารางวัลวิสาหกิจชุมชน-สัมมาชีพ (พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน)

ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิผู่ตี้โต๋›วเส่ (ปัจจุบัน)

กรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคล ธัญบุรี (ปัจจุบัน)

กรรมการการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี (ปัจจุบัน)

ที่ปรึกษางานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ออุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย (พ.ศ.2557-ปัจจุบัน)

ประธานกรรมการ บริษัท โรงเลื่อยจักรอารีย์พัฒนา จำกัด

ประธานกรรมการ บริษัท สิทธิพลพาณิชย์ จำกัด

ช่องทางการติดต่อ